Upravit stránku
07. 01. 2017Petr Tomášek

Povinnosti mysliveckých spolků

PovinnostLhůtaPrávní podklad
změna názvu spolkudo 1. ledna 2016§ 3042 obč. zák.
uvedení stanov do souladu se zákonemdo 1. ledna 2017§ 3041 odst. 2 obč. zák.
zapsání skutečností do spolkového rejstříkudo 1. ledna 2017§ 122 odst. 2 z.v.r.
změna právní formy z občanského sdružení na spolekX
ke změně právní formy již došlo na základě zákona
§ 3045 odst. 1 obč. zák.

Způsob splnění povinností
Spolek splní své povinnosti tím, že:

  • schválí nové stanovy a uloží je do sbírky listin spolkového rejstříku,
  • podá návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku spolu se všemi přílohami.

Oba tyto kroky je možné splnit najednou v rámci jedné návštěvy soudu. Příslušným je krajský soud, v jehož obvodu sídlí okresní soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo. Upozornění - zařazení okresních soudů do obvodů krajských soudů ne vždy koresponduje se územním členěním státu.
Mimo návštěvy soudu je možné požadované dokumenty zaslat na adresu soudu také poštou.
Změna názvu bude provedena tím, že spolek schválí nové stanovy, v nichž je nový název uveden. Přestože to není povinné, lze doporučit i uvedení usnesení o změně názvu v zápisu ze zasedání členské schůze. Spolek má v zásadě dva možné způsoby, jak svůj název změnit:

Starý názevNový název
Myslivecké sdružení Pardubice, o.s.Myslivecký spolek Pardubice
/
Myslivecké sdružení Pardubice, z.s.

Soudní poplatky
V současné době nejsou ve věcech zápisu změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku po spolcích vyžadovány žádné soudní poplatky. Je tomu tak díky novele zákona o soudních poplatcích, která byla dne 29. prosince 2014 vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 335/2014 Sb.
Tato novela však pozbývá platnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Spolky tak jsou osvobozeny od soudních poplatků do 30. června 2016. Od 1. července 2016 již budou zápisy do spolkového rejstříku opět zpoplatněny.

Co vše je potřeba soudu doložit
Spolek soudu v písemné podobě doloží:

  1. návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku
  2. stanovy
  3. zápis ze zasedání členské schůze, která schválila stanovy a zvolila členy orgánů spolku + prezenční listinu
  4. souhlas všech osob, které byly zvoleny členy orgánů spolku, se zápisem do spolkového rejstříku
  5. právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku
  6. oprávnění k výdělečné činnosti (dobrovolné)
  7. průvodní dopis (dobrovolné)

Uvedené listiny postačí doložit pouze v 1 výtisku.
Vzhledem k četným dotazům upozorňuji, že k zápisu do spolkového rejstříku není zapotřebí přiložit výpis z rejstříku trestů.
 

Vzorové dokumenty

Údaje uváděné ve vzorově zpracovaných dokumentech jsou smyšlené, spolek je nahradí skutečnými údaji. Při vyplňování mějte na paměti následující.

1. návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku
Návrh lze podat pouze prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://portal.justice.cz/. Vzor vyplněného formuláře je k dispozici v příloze (formulář je vyplněn pro myslivecký spolek, kde má výbor 7 členů a kontrolní komise 3 členy).
Návrh podají členové statutárního orgánu způsobem, jaký je ve stanovách uveden (např. předseda výboru, pokud může podle stanov jednat samostatně). Návrh může podat i ten, kdo k tomu byl členskou schůzí pověřen.
Mohou-li za spolek jednat pouze dva členové statutárního orgánu společně (např. předseda výboru + další člen výboru), podepíší na návrh oba dva.
Výsledný návrh je zapotřebí vytisknout a všechny podpisy na návrhu nechat úředně ověřit.

2. stanovy
Spolek uvede svůj skutečný název, a to jak pod nápisem „Stanovy“ na první stránce, tak i v § 1 odst. 1.
Spolek uvede své skutečné sídlo v § 1 odst. 2 - postačí uvedení města nebo obce. Lze samozřejmě uvést i celou adresu.
Spolek v § 44 odst. 1 (resp. v § 42 odst. 1 ve verzi 2) uvede počet členů výboru. Doporučuje se uvést přesnou číslovku, neboť některé soudy ji mohou vyžadovat, ač tuto povinnost zákon neukládá. Odvážnější spolky mohou zvolit formulaci např. „Výbor je kolektivním orgánem a má mezi 5 a 7 členy. Počet členů určí členská schůze.“ V takovém případě je následně nutné do usnesení ze zasedání členské schůze doplnit např. „Členská schůze rozhodla, že výbor má 7 členů.“ Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že při změně počtu členů výboru nebude nutná změna stanov.
Spolek v § 58 odst. 2 (resp. v § 53 odst. 2 ve verzi 2 nebo v § 46 odst. 2 ve verzi 3) uvede, kdy stanovy nabývají účinnosti. Doporučuji uvést den, kdy je členská schůze schvaluje. Uvést je možno i den pozdější, nikoli dřívější.
Na poslední straně spolek uvede skutečné jméno a označení osoby, která stanovy podepisuje. Zákon sice nevyžaduje, aby stanovy byly podepsány, přesto doporučuji, aby se tak stalo. Pokud za spolek může jednat pouze několik osob společně (pokud tedy spolek změnil příslušná ustanovení vzorových stanov), podepíše se každá z nich.
Ostatní změny jsou na uvážení každého spolku.

3. zápis ze zasedání členské schůze, která schválila nové stanovy a zvolila členy orgánů spolku + prezenční listina
Ze vzoru je možno odstranit údaje o hlasování - nejsou povinnou náležitostí zápisu.
U zvolených osob postačí, pokud jsou uvedeny svým jménem a funkcí, do níž byly zvoleny. Není nutné uvádět data narození. Pokud jsou ale ve spolku dvě osoby stejného jména (např. otec a syn), doporučuji je v zápisu odlišit datem narození.
Ač není zákonnou povinností přiložit k zápisu ze zasedání členské schůze prezenční listinu, doporučuji, aby se tak stalo (některé soudy ji mohou chybně vyžadovat).

4. souhlas všech osob, které byly zvoleny členy orgánů spolku, se zápisem do spolkového rejstříku
Souhlas je nutno doložit u všech osob, které se zapisují do spolkového rejstříku.
Ve vzoru je možno smazat kolonky „místo narození“ a „rodné číslo“, které nejsou povinnou náležitostí souhlasu. I přesto se ale tyto kolonky objevují v on-line formuláři, tudíž v něm bude nutné je vyplnit. Dříve postačilo do těchto kolonek v on-line formuláři vepsat „neuvedeno“, ale formulář byl v nedávné době změněn a tento způsob vyplnění již neumožňuje. Proto v něm uveďte správné údaje – ty ale ani tak nebudou ve spolkovém rejstříku zveřejněny. 
V takovém případě do těchto kolonek v on-line formuláři vepište „neuvedeno“.
Upozorňuji zejména na nutnost uvést správně funkci, do níž byla osoba zvolena - např. předseda výboru, jednatel, člen výboru, člen kontrolní komise atd.
Bydliště se uvede pouze v případě, pokud má osoba skutečné bydliště na jiné adrese.
Podpisy musí být úředně ověřeny.
 

5. právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku
Právním důvodem užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, bude typicky nájemní smlouva mezi vlastníkem a spolkem. Protože ale málokterý spolek nájemní smlouvu skutečně uzavřel, doporučuje se v souladu se zákonem místo nájemní smlouvy doložit souhlas vlastníka s umístěním sídla.
První vzor je určený pro případ, kdy je vlastníkem prostor, v nichž má být sídlo spolku umístěno, fyzická osoba (např. předseda výboru). Je-li vlastníkem právnická osoba, je třeba údaje změnit (kolonky budou: název, IČ, sídlo). Pokud je spoluvlastníků více, je třeba uvést všechny.
Druhý vzor je určen pro případ, kdy je vlastníkem prostor, v nichž má být sídlo spolku umístěno, obec.
V případě obou vzorů spolek z nabízených písmen a) vybere pouze jedno a ostatní vymaže (v závislosti na tom, zda má být sídlem spolku budova, bytová jednotka nebo nebytový prostor).
Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpis na něm musí být úředně ověřen.
Pokud je sídlem spolku např. obecní úřad, tolerují některé soudy, aby podpis starosty nebyl úředně ověřen. Postačí jim podpis starosty a razítko obce. Pro jistotu ale doporučuji i podpis starosty nechat ověřit.

6. oprávnění k výdělečné činnosti
Pokud chce spolek zapsat předmět své vedlejší hospodářské činnosti (výdělečná činnost), musí doložit též oprávnění k výdělečné činnosti. Tím bude typicky výpis z živnostenského rejstříku.
Vzhledem k tomu, že živnostenský rejstřík je k dispozici on-line (www.rzp.cz), soudy si údaje z něj zjišťují samy a většinou pro zápis vedlejší hospodářské činnosti ani doložení výpisu z živnostenského rejstříku nevyžadují.
Pokud spolek pro jistotu chce výpis z živnostenského rejstříku doložit, postačí prostá kopie.
V on-line formuláři se do kolonky „Předměty vedlejší hospodářské činnosti“ uvedou přesně ty předměty, které jsou uvedené v živnostenském rejstříku.

7. průvodní dopis
Průvodní dopis není listinou, kterou by spolek musel doložit. Doporučuji připojení průvodního dopisu v případě, kdy jsou dokumenty zasílány na adresu soudu poštou.

Mgr. Petr Tomášek

Tento text byl publikován na webových stránkách časopisu Myslivost.
Podrobnosti ke vzorovým stanovám naleznete v článku Vzorové stanovy pro myslivecké spolky jsou na světě.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti